Home Akcie Čo je EBITDA ?

Čo je EBITDA ?

0

EBITDA znamená zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou. Ide o široko používaný finančný ukazovateľ, ktorého cieľom je zhodnotiť výkonnosť spoločnosti tak, že sa odstránia vplyvy finančných rozhodnutí, daňového prostredia a veľkých nepeňažných odpisov a amortizácie.

V praxi sa EBITDA snaží poskytnúť jasnejší pohľad na základnú ziskovosť spoločnosti a potenciál tvorby hotovosti.

Kľúčové fakty:

 • EBITDA predstavuje zisk spoločnosti s pripočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie.
 • Táto metrika uľahčuje porovnávanie prevádzkovej výkonnosti tým, že vylučuje neprevádzkové faktory.
 • EBITDA je síce užitočná pri posudzovaní základnej ziskovosti, ale nezohľadňuje zmeny peňažných tokov v dôsledku kapitálových výdavkov alebo zmien pracovného kapitálu.

Pochopenie EBITDA

V oblasti podnikových financií je EBITDA základným ukazovateľom, ktorý sa používa na posúdenie prevádzkovej efektívnosti spoločnosti bez ohľadu na jej štruktúru financovania a účtovné postupy.

Z čoho sa skladá EBITDA

 • Zisk: Čistý zisk alebo príjem, ktorý spoločnosť vytvára a ktorý je východiskovým bodom pre výpočet EBITDA.
 • Odpisy: Odpisy: Rozdelenie obstarávacej ceny hmotného majetku na celú dobu jeho životnosti.
 • Amortizácia: Podobne ako odpisy, ale pre nehmotný majetok, ako sú patenty a softvér.
 • Dane a úroky: Tieto sú z výpočtu vylúčené, pretože ich ovplyvňuje skôr finančná a daňová štruktúra spoločnosti než jej hlavná činnosť.

Oddelením zisku od týchto prvkov získajú zainteresované strany jasný prehľad o prevádzkovom peňažnom toku a môžu konzistentnejšie porovnávať spoločnosti v tom istom odvetví.

Výpočet EBITDA

Výpočet EBITDA poskytuje prehľad o prevádzkovej ziskovosti spoločnosti tým, že vylučuje vplyv rozhodnutí o financovaní, účtovných rozhodnutí a daňového prostredia. Tento ukazovateľ sa zameriava na finančné výsledky z hlavných prevádzkových činností.

Vzorec EBITDA

Vzorec kombinuje čistý zisk firmy s jej úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou:

EBITDA = čistý zisk + úroky + dane + odpisy + amortizácia

Alternatívne možno EBITDA vypočítať aj pripočítaním odpisov a amortizácie k prevádzkovému zisku, čo predstavuje:

EBITDA = prevádzkový zisk + odpisy + amortizácia

Modelový príklad výpočtu

Pre praktickú ilustráciu uvažujme o firme s nasledujúcimi ročnými finančnými údajmi:

 • Čistý zisk: 500 000 €
 • Úroky: 50 000 €
 • Dane: 100 000 €
 • Odpisy: 30 000 €
 • Amortizácia: 20 000 €

EBITDA by sa v tomto príklade mohla vypočítať napríklad nasledovne:

Čistý zisk 500 000 €

+ úroky 50 000 €

+ dane 100 000 €

+ Odpisy 30 000 €

+ Amortizácia 20 000 €

EBITDA = 700 000 €